roen

Anunt concurs Compartiment Arhitectura - 20.06.2022- proba scrisa

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI VIDELE

 

145300 – ORAŞ VIDELE, Str. Republicii nr. 1, CUI 6853155 tel. 0247/453017, fax. 0247/453015; www.primariavidele.ro

 

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

___________________________________________________________

 

Nr. 8958/17.05.2022

 

 

 

ANUNŢ

 

 

 

Primăria Oraşului Videle, judeţul Teleorman, organizează în perioada 20.06.2022 - 23.06.2022 la sediul său din oraşul Videle, strada Republicii, nr. 2, concurs de ocupare prin recrutare a funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Arhitectură şi Autorizarea Construcţiilor al Direcţiei Arhitectului Şef din cadrul aparatului de specialtate al primarului oraşului Videle, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

Condiţiile generale de ocupare a unei funcţii publice sunt cele prevǎzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Condiţiile specifice de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă, anterior menţionată, sunt urmǎtoarele:

 

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul urbanism, arhitectură sau construcţii;

 

 • condiţia minimă de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: 1 an;

 

Concursul va avea loc la sediul Primǎriei Oraşului Videle, data stabilită pentru desfǎşurarea probei scrise fiind 20.06.2022, ora 10.00, respectiv data de 23.06.2022- ora 14.00 pentru desfǎşurarea interviului.

 

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției, candidații depun dosarul de concurs la secretarul comisiei de concurs – Direcţia Resurse Umane, Salarizare, Informaticӑ, Autorizӑri Taximetrie şi Comerţ, Problemele Romilor şi Parc Auto în perioada 17.05.2022 – 06.06.2022 şi vor conţine, în mod obligatoriu, documentele prevǎzute la art. 49 alin. (1) din Hotǎrârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, respectiv:

 

 1. formularul de înscriere;

 2. curriculum vitae, modelul comun european;

 3. copia actului de identitate;

 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

 5. copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;

 6. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

 7. cazierul judiciar;

 8. declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

 

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului din oficiu, prin secretarul comisiei de concurs, prin publicare pe pagina de internet, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediu, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice.

 

Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2D la HGR nr. 611/2008.

 

Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D la HGR nr. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii

 

Copiile de pe actele prevăzute la art. 49, alin. (1), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: sediul Primӑriei Oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, oraş Videle, judeţul Teleorman, telefon: 0247/453017 interior 106, fax: 0247/453015, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoana de contact: Vochin Nicoleta –inspector.

 

 

 

Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

 

a) selecția dosarelor de înscriere;

 

b) proba scrisă;

 

c) interviul.

 

Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații declarați admiși la proba precedentă.

 

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data și ora afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfășurării concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

 

 

Atribuţiile prevӑzute în fişa postului:

 

 

 

-verifică documentaţiile depuse în vederea emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare;

 

-redactează adrese de returnare pentru documentaţiile incomplete în termenul legal prevăzut de legislaţia în vigoare;

 

-redactează autorizaţiile privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune şi le înregistrează în registrul special după semnarea acestora de către cei îndreptăţiţi de lege;

 

  -redactează autorizaţiile de construire/desfiinţare ;

 

  -după redactarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare predă lucrarea arhitectului şef pentru verificarea actului administrativ şi le înregistrează în registrele speciale după ce acestea sunt semnate de arhitectul şef şi ceilalţi semnatari de drept;

 

-redactează prelungirea autorizaţiilor de construire / desfiinţare, dacă documentaţia primită de la registratură se încadrează în termenele legale;

 

-asigură transmiterea documentelor solicitanţilor în termenul legal, după ce arhitectul şef semnează documentele de autoritate de cei îndreptăţiti de lege;

 

-înregistrează în registrele speciale anunţurile beneficiarilor de autorizaţii de construire privind începerea lucrărilor autorizate;

 

-înregistrează în registrele speciale anunţurile beneficiarilor de autorizaţii de construire privind finalizarea lucrărilor autorizate;

 

-verifică documentaţiile şi rezolvă, pe baza declaraţiilor beneficiarilor de autorizaţii de construire, regularizarea privind taxele de autorizare privind valoarea finală de investiţie;

 

-întocmeşte şi transmite situaţiile statistice în domeniu instituţiilor care solicită acest lucru (Direcţia de Statistică Teleorman, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Teleorman);

 

-întocmeşte listele de autorizaţii de construire/desfiinţare emise lunar şi le face publice pe site-ul instituţiei;

 

-întocmeşte situaţiile privind taxele de timbru de arhitectură şi le înaintează la serviciul de contabilitate pentru a vira sumele aferente, situaţiile se transmit lunar sau trimestrial;

 

-redactează sub îndrumarea arhitectului şef răspunsurile la diferitele adrese primite la compartiment privind autorizarea în construcţii, etc;

 

-asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

-execută şi alte sarcini stabilite de şefii ierarhici superiori în limite legale;

 

 

 

Bibliografia/ tematica:

 

 • Constituţia României, republicată - Titlul II Drepturile, libertăţile si îndatoririle fundamentale, Titlul III –Autorităţile publice;

 

 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare Capitolul I- Principii şi definiţii, Capitolul II-Dispoziţii speciale;

 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul II –Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii şi Capitolul IV –Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;

 • OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare- Partea a VI-a: Titlul I, Titlul II:Cap. I art. 369-374, Cap. II-art. 383-388, Cap. V –Secţiunea 1, Secţiunea a 2-a, Cap. VIII –art. 490-493;

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare - act normativ integral;

 • Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 50/1991 aprobata prin Ordinul 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul II Documentele autorizării, Capitolul III Procedura de autorizare, Secţiunea a 2-a Autorizaţia de construire/desfiinţare şi Capitolul IV Alte precizări privind autorizarea;

 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul III Atribuții ale administrației publice, Secţiunea a 3-a Atribuțiile autorităților administrației publice locale;

 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare - Capitolul I Dispoziţii generale, Capitolul II Sistemul calităţii în construcţii, Capitolul III Obligaţii şi răspunderi- Secţiunea 1 Obligaţii şi răspunderi ale investitorilor, Secţiunea a 5-a Obligaţii şi răspunderi ale proprietarilor construcţiilor;

 • Hotărârea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu – Articolul 1, Articolul 2, Anexa nr. 1, Anexa nr. 2;

 • Ordinul 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena şi sănătate publică privind mediul de viată al populaţiei, Cap. I Norme de igiena referitoare la zonele de locuit;

 

 • Extras din Codul civil actualizat, TITLUL II: Proprietatea privată CAP. III: Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată SECŢIUNEA 1: Limite legale de la art. 611 la art. 618.

 

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (ANUNT org. concurs arhitectura.doc)ANUNT org. concurs arhitectura.doc[ ]78 kB

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 294 vizitatori și nici un membru online

©2023 Primăria Videle

Search