roen

Proiectare si executie instalatie electrica de utilizare pentru spor de putere la Casa de Cultura situate in str.Florilor, nr. 34, Oras Videle, jud.Teleorman

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

Către: TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI

 

 

 

Primăria oraşului Videle, în calitate de autoritate contractantă intenţionează să achiziţioneze prin achiziţie directă, în baza dispoziţiilor art. 7, alineatul (5) din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016 şi ţinând cont de prevederile cap. III, sectiunea 1 - achiziţia directă din H.G.R. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice,cu modificarile si completarile ulterioare şi vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru “Proiectare si executie instalatie electrica de utilizare pentru spor de putere la Casa de Cultura situata in str.Florilor, nr.34, Oras Videle,jud Teleorman”

 

 

 

Cod CPV: 45310000-3 – Lucrari de instalatii electrice

 

 

 

Valoarea estimată : 95.000,00 lei fara TVA

 

Valabilitatea ofertei: 30 zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

 

Termenul de execuţie a lucrărilor: 60 (sasezeci zile) de la semnarea contractului.

 

Data şi ora limită până la care se pot depune oferte: 01.07.2022, ora 16:00

 

Locul de depunere a ofertelor: Primăria oraşului Videle, cu sediul în Videle, strada Republicii, nr. 2, Registratură sau pe e-mail :Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. cu semnătură electronica .

 

Criteriul de atribuire a achiziţiei publice este preţul cel mai scăzut, cu respectarea tuturor cerinţelor din caietul de sarcini.

 

Numărul anunţului de publicitate din SICAP: www.e-licitatie.ro -Documente / Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1297700 din 23.06.2022

 

Alte informaţii:

 

Ofertele vor fi redactate în limba română şi vor cuprinde:

 

1. Propunerea financiara (formularul de oferta achizitie lucrari- Formularul 6);

 

2. Propunerea tehnica se va intocmi conform caietului de sarcini anexat.

 

3 Documente de calificare

 

- Formularele 1-5 si Formularul 7 completate semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului

 

. - Certificat constatator eliberat de ONRC, forma extinsa din care să rezulte faptul că ofertantul este autorizat să execute lucrările si sa presteze serviciile care fac obiectul contractului ce va fi atribuit, (cod CAEN 4222 respectiv cod CAEN 7112).Informatiile inscrise trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a ofertelor. Din documentul solicitat trebuie sa reiasa faptul ca ofertantul este autorizat in conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 359/2004 sa desfasoare activitatea ce face obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.In cazul in care activitatea ce face obiectul achizitiei se regaseste printre domeniile de activitate(activitate principala sau activitati secundare) fara a fi autorizata conform art. 15 din Legea nr. 359/2004, ofertantul va fi exclus de la prezenta achizitie.Documentul solicitat va fi prezentat în copie cu menţiunea”conform cu originalul”

 

- Atestat tip C1A emis de ANRE pentru proiectare linii electrice ,aeriene sau subterane cu tensiuni nominale de 0,4kV -20 kV respectiv,atestat tip C2A emis de ANRE pentru executare de linii electrice,aeriene sau subterane cu tensiuni nominale de 0,4 kV-20 kV.

 

-Lista cu lucrări similare efectuate de ofertant în ultimii 5 ani însoţită de procese verbale de receptie,documente constatatoare si contracte pentru lucrările cele mai importante;din lista prezentată trebuie să rezulte faptul că ofertantul a executat în ultimii 5 ani lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului cu o valoare totală fără T.V.A. mai mare sau cel puţin egală cu 95.000,00 lei fara TVA . In cazul unei oferte comune (asocieri) sau oferte ce beneficiaza de subcontractanti si/sau terti sustinatori, fiecare asociat,subcontractant si/sau tert sustinator,va prezenta toate documentele de calificare mai sus mentionate,completate semnate si stampilate in nume propriu .Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind caietul de sarcini. Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, pentru o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 2 zile de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.In cazul in care solicitarile de clarificari sunt inregistrate cu 48 de ore inainte de termenul limita de depunere a ofertelor,autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda acestor solicitari.Răspunsurile la solicitările de clarificări se publică într-un anunţ tip erată pe site-ul autorităţii contractante la adresa www.primariavidele.ro

 

 

 

 

 

Locul de depunere a ofertelor:-La Registratura autoritatii contractante în plic închis pe care se va menţiona numele şi adresa ofertantului, denumirea achiziţiei “Proiectare si executie instalatie electrica de utilizare pentru spor de putere la Casa de Cultura situata in str.Florilor, nr.34, Oras Videle,jud Teleorman”.Formularele vor fi semnate și ștampilate în original de catre reprezentantul legal al ofertantului, terțului susținător și/sau subcontractantului. sau pe email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ,formularele vor fi semnate cu semnătură electronică de catre reprezentantul legal al ofertantului, terțului susținător și/sau subcontractantului până la termenul limită de depunere 01.07.2022, ora 16.00 .Ofertele depuse la o alta adresa de email, sau depuse după expirarea termenului de depunere nu vor fi luate în considerare la evaluare..Ofertele care nu contin toate formularele completate, semnate și ștampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului,terțului susținător și/sau subcontractantului vor fi respinse ca inacceptabile.Informaţii suplimentare legate de prevederile caietelor de sarcini se pot obţine de la doamna Ionica Cristina Georgiana, tel: 0730.642.933.

 

 

 

 

 

 

 

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut. Ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare va posta în catalogul electronic de produse/servicii/lucrări publicat în SICAP la adresa www.e-licitatie.ro, oferta sa în termen de 24 ore de la primirea comunicării astfel încât achiziţia să poată fi finalizată online în conformitate cu prevederile procedurii operationale interne cod PO 26.01. Plata se va face în termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale, într-un cont IBAN deschis la Trezorerie.

 

 

Attachments:
Download this file (Scanned-image10-06-2022-202919.pdf)Scanned-image10-06-2022-202919.pdf[ ]7571 kB

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 68 vizitatori și nici un membru online

©2023 Primăria Videle

Search