roen

Executie bransamente pentru reteaua de alimentare cu apa si canalizare menajera la Casa de Cultura din str.Florilor, nr.34" Va atasam anuntul in format word precum si documentul anexat pentru a putea publica anuntul de publicitate.

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

Către: TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI

 

 

 

Primăria oraşului Videle, în calitate de autoritate contractantă intenţionează să achiziţioneze prin achiziţie directă, în baza dispoziţiilor art. 7, alineatul (5) din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016 şi ţinând cont de prevederile cap. III, sectiunea 1 - achiziţia directă din H.G.R. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice,cu modificarile si completarile ulterioare şi vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru Executie bransamente pentru reteaua de alimentare cu apa si canalizare menajera la Casa de Cultura din str. Florilor, nr.34 “

 

 

 

Cod CPV: 45332000-3 Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare

 

 

 

Valoarea estimată: 28.600,00 lei fara TVA

 

Valabilitatea ofertei: 30 zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

 

Termenul de execuţie a lucrărilor: 1 luni (treizeci zile) de la semnarea contractului.

 

Data şi ora limită până la care se pot depune oferte: 15.07.2022, ora 16:00

 

Locul de depunere a ofertelor: Primăria oraşului Videle, cu sediul în Videle, strada Republicii, nr. 2, Registratură sau pe e-mail :Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. cu semnătură electronica .

 

Criteriul de atribuire a achiziţiei publice este preţul cel mai scăzut, cu respectarea tuturor cerinţelor din caietul de sarcini.

 

Numărul anunţului de publicitate din SICAP: www.e-licitatie.ro -Documente / Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1302948 din 08.07.2022

 

Alte informaţii:

 

Ofertele vor fi redactate în limba română şi vor cuprinde:

 

1.Propunerea financiara (formularul de oferta achizitie lucrari- Formularul 6);

 

2.Propunerea tehnica se va intocmita conform documentelor anexate prezentului anunt.Se va intocmi formular deviz oferta in conformitate cu listele de cantitati.

 

3 Documente de calificare

 

- Formularele 1-7 completate semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului

 

- Certificat constatator eliberat de ONRC forma extinsa din care să rezulte faptul că ofertantul este autorizat să execute lucrările care fac obiectul contractului ce va fi atribuit (cod CAEN 4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat).Informaţiile înscrise trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.Din documentul solicitat trebuie să reiasă faptul că ofertantul este autorizat în conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 359/2004 să desfăşoare activitatea ce face obiectul contractului ce urmează a fi atribuit.În cazul în care activitatea ce face obiectul contractului se regăseşte printre domeniile de activitate(activitate principală sau activităţi secundare) fără a fi autorizată conform art. 15 din Legea nr. 359/2004, ofertantul va fi exclus de la prezenta achiziţie; Documentul va fi depus cu mentiunea “Conform cu originalul”

 

 

 

 

 

-Lista cu lucrări similare efectuate de ofertant în ultimii 5 ani însoţită de procese verbale de receptie,documente constatatoare si contracte pentru lucrările cele mai importante;din lista prezentată trebuie să rezulte faptul că ofertantul a executat în ultimii 5 ani lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului cu o valoare totală fără T.V.A. mai mare sau cel puţin egală cu 28.600,00 lei fara TVA . In cazul unei oferte comune (asocieri) sau oferte ce beneficiaza de subcontractanti si/sau terti sustinatori, fiecare asociat,subcontractant si/sau tert sustinator,va prezenta toate documentele de calificare mai sus mentionate,completate semnate si stampilate in nume propriu .

 

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind caietul de sarcini. Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, pentru o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 2 zile de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.In cazul in care solicitarile de clarificari sunt inregistrate cu 48 de ore inainte de termenul limita de depunere a ofertelor,autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda acestor solicitari.Răspunsurile la solicitările de clarificări se publică într-un anunţ tip erată pe site-ul autorităţii contractante la adresa www.primariavidele.ro

 

 

 

Locul de depunere a ofertelor :-La Registratura autoritatii contractante în plic închis pe care se va menţiona numele şi adresa ofertantului, denumirea achiziţiei Executie bransamente pentru reteaua de alimentare cu apa si canalizare menajera la Casa de Cultura din str. Florilor, nr.34.Formularele vor fi semnate și ștampilate în original de catre reprezentantul legal al ofertantului, terțului susținător și/sau subcontractantului.

 

-Sau pe email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ,formularele vor fi semnate cu semnătură electronică de catre reprezentantul legal al ofertantului, terțului susținător și/sau subcontractantului până la termenul limită de depunere 15.07.2022, ora 16.00 .Ofertele depuse la o alta adresa de email, sau depuse după expirarea termenului de depunere nu vor fi luate în considerare la evaluare..Ofertele care nu contin toate formularele semnate și ștampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului,terțului susținător și/sau subcontractantului vor fi respinse ca inacceptabile.

 

 

 

 

 

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut. Ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare va posta în catalogul electronic de produse/servicii/lucrări publicat în SICAP la adresa www.e-licitatie.ro, oferta sa în termen de 24 ore de la primirea comunicării astfel încât achiziţia să poată fi finalizată online în conformitate cu prevederile procedurii operationale interne cod PO 26.01. Plata se va face în termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale, într-un cont IBAN deschis la Trezorerie.

 

Informaţii suplimentare legate de prevederile caietelor de sarcini se pot obţine de la doamna Ionica Cristina Georgiana, tel: 0730.642.933

 

 

Attachments:
Download this file (bransamente casa de cultura.pdf)bransamente casa de cultura.pdf[ ]24054 kB

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 91 vizitatori și nici un membru online

©2024 Primăria Videle

Search