roen

Model anunt primarie

 


 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

Către: TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI

 


 


 

Primăria oraşului Videle, în calitate de autoritate contractantă intenţionează să achiziţioneze prin achiziţie directă, în baza dispoziţiilor art. 7, alineatul (5) din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016 şi ţinând cont de prevederile cap. III, sectiunea 1 - achiziţia directă din H.G.R. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice,cu modificarile si completarile ulterioare şi vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru “Lucrări de reparaţii trotuar sens giratoriu din Sos.Giurgiului, oras Videle, jud.Teleorman”.Cod CPV: 45233223-8 Lucrari de reinnoire a imbracamintei soselelor

 


 

Valoarea estimată: 59.800,00 lei fara TVA

 

Valabilitatea ofertei: 30 zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

 

Termenul de execuţie a lucrărilor: 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului.

 

Data şi ora limită până la care se pot depune oferte: 05.08.2022 ora 16:00

 


 

Locul de depunere a ofertelor: Primăria oraşului Videle, cu sediul în Videle, strada Republicii, nr. 2, Registratură sau pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut,cu respectarea tuturor cerinţelor din caietul de sarcini.

 

Numărul anunţului de publicitate din SICAP: www.e-licitatie.ro -Documente / Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1306462 din 28.07.2022.

 

 

 

 

 

 

Alte informaţii:

 

Ofertele vor fi redactate în limba română şi vor cuprinde:

 

Propunerea financiara (formularul de oferta achizitie lucrari- Formularul 6);

 

. Propunerea tehnica intocmita in conformitate cu prevederile caietului de sarcini,.Se va intocmi formular deviz oferta in conformitate cu listele de cantitati si a antemasuratorii

 

. Documente de calificare

 

.Formularele 1-7 completate semnate si stampilate in original de reprezentantul legal al ofertantului-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Certificat constatator eliberat de ORC din care să rezulte faptul că ofertantul este autorizat să execute lucrările care fac obiectul contractului ce va fi atribuit (cod CAEN 4211-execuţie lucrări de drumuri);Informaţiile înscrise trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.Din documentul solicitat trebuie să reiasă faptul că ofertantul este autorizat în conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 359/2004 să desfăşoare activitatea ce face obiectul contractului ce urmează a fi atribuit.În cazul în care activitatea ce face obiectul contractului se regăseşte printre domeniile de activitate(activitate principală sau activităţi secundare) fără a fi autorizată conform art. 15 din Legea nr. 359/2004, ofertantul va fi exclus de la prezenta achiziţie;

 

-Lista cu utilajele şi echipamentele de care dispune ofertantul pentru îndeplinirea contractului de lucrări;

 

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind caietul de sarcini. Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, pentru o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 2 zile de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. In cazul in care solicitarile de clarificari sunt inregistrate cu 48 de ore inainte de termenul limita de depunere a ofertelor,autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda acestor solicitari. Răspunsurile la solicitările de clarificări se publică într-un anunţ tip erată pe site-ul autorităţii contractante la adresa www.primariavidele.ro.

 

Locul de depunere a ofertelor: la Registratura autoritatii contractante în plic închis pe care se va menţiona numele şi adresa ofertantului, denumirea achiziţiei “Lucrari de reparatii trotuar sens giratoriu din Sos Giurgiului, ” sau pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la termenul limită de depunere 05.08.2022, orele 16.00 .Documentele transmise pe email, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa iar cele depuse in plic la registratura autoritatii contractante vor fi semnate si stampilate in original de catre reprezentantul legal al ofertantului. Ofertele depuse la o alta adresa de email, sau depuse după expirarea termenului de depunere nu vor fi luate în considerare la evaluare. Ofertele care nu contin toate formularele completate, semnate și ștampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului vor fi respinse ca inacceptabile. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut. Plata se va face în termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale, într-un cont IBAN deschis la Trezorerie.Informaţii suplimentare legate de prevederile caietului de sarcini se pot obţine de la doamna Ionica Cristina Georgiana, tel: 0730.642.933

 

 

 

Ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare va posta in catalogul electronic de produse/servicii/lucrari publicat in SICAP la adresa www.e-licitatie.ro, oferta sa in termen de 24 ore de la primirea comunicarii astfel incat achizitia sa poata fi finalizata in conformitate cu prevederile procedurii interne , cod P.O.26.01.

 

 

 


 


 


 


 

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 75 vizitatori și nici un membru online

©2024 Primăria Videle

Search