roen

Anunţ de publicitate pentru „Servicii de asistenta medicala – medicina muncii”, cod CPV 85147000-1

 

 

 

Anunţ de publicitate

 

pentru „Servicii de asistenta medicala – medicina muncii”, cod CPV 85147000-1

 

 

 

 

 

Primaria orasului Videle, in calitate de autoritate contractanta, intenţionează să achiziţioneze, in baza dispozitiilor art. 7, alin.(1), lit. d) din Legea nr. 98/2016 şi respectând prevederile art.68, alin(2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, privind achiziţiile publice din Anexa 2, si va invita sa depuneti oferta de pret pentru „ Servicii de asistenta medicala – medicina muncii „

 

Primaria orasului Videle, strada Republicii,nr.2, Telefon : 0247/453 017; Fax : 0247/453015, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

 

 

Obiectul contractului: Servicii de asistenta medicala – medicina muncii

 

Procedura achizitiei – Procedura interna proprie PIP 03

 

Serviciile sunt incluse in Anexa 2 la Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare

 

Criteriul de atribuire: este pretul cel mai scazut,cu respectarea tuturor cerintelor din caietul de sarcini

 

Valoarea estimata a achizitiei: 24.000,00 lei fara TVA

 

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor

 

Serviciile vor fi prestate în perioada septembrie-decembrie 2022, fara costuri suplimentare de transport. Cheltuielile privind prestarea serviciilor la sediul autoritatii contractante vor fi incluse in oferta de pret.

 

 

 

Conditii de plata: Plata serviciilor prestate se va realiza in termen de 30 zile de la comunicarea facturii fiscale, intr-un cont IBAN deschis la Trezorerie

 

 

 

Legislatia aplicabila: Legea 98/2016 privind achizitiile publice,cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

 

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

 

 

 

Bădănoiu Nicolae – primar; Ivan Corina Nicoleta – secretar general; Radu Virgil – Director executiv; Popescu Valentin– viceprimar; Spiridon Cristina Georgiana- Consilier achizitii publice ; Tudorache Bogdan Ştefan – jurist;Vochin Nicoleta – inspector resurse umane;

 

 

 

Numărul anunţului de publicitate din SICAP: www.e-licitatie.ro -Documente / Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1310300 DIN 22.08.2022

 

 

 

Modul de prezentare a ofertei - Ofertele vor fi redactate în limba română:

 

 

 

1Propunerea financiara (formularul de oferta achizitie servicii - Formularul 6-semnat si stampilat in original de reprezentantul legal al ofertantului.

 

2 Propunerea tehnica intocmita in conformitate cu prevederile caietului de sarcini,

 

3. Documente de calificare

 

.Formularele 1,2,3,4,5,7 completate, semnate si stampilate in original de reprezentantul legal al ofertantului.

 

4Certificat de agreare emis de Ministerul Transporturilor in vederea examinarii personalului din transporturi cu atributii in siguranta trasnporturilor valabil la data limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu Ordinul nr.1.151/1.752/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor.Certificatul trebuie sa aiba si viza anuala pentru confirmarea valabilitatii.

 

In cazul in care, ofertantul este declarat castigator, iar valabilitatea certificatului de agreare nu este pe toata perioada de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se obliga sa procedeze la prelungirea valabilitatii acestuia in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.

 

Informatii privind subcontractarea :Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de achizitie publica sau pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai in fata contractantului.Daca un ofertant subcontracteaza o parte;/parti din contract si este declarat castigator al procedurii de atribuire, va depune , inainte de incheierea contractului cu autoritatea contractanta, contractul in original, incheiat intre ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica.

 

In cazul in care ofertantul subcontracteaza o parte din servicii, criteriul de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, precum si/sau resursele umane si/sau tehnice solicitate de la citeriul capacitatea tehnica si profesionala necesare pentru indeplinirea contractului se pot demonstra prin cumularea resurselor subcontractantului cu cele ale ofertantului/grupului de operatori, cu conditia ca cel care dispune de atestate, autorizatii, certificate si/sau resursele umane/tehnice autorizate sa realizeze partea din contract pentru care se impun autorizarile solicitate.

 

 

 

Pentru persoane juridice:

 

- Certificat constatator,eliberat de ONRC ( cod CAEN 8622 ) forma extinsa din care sa reiasa ca ofertantul este autorizat in conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 359/2004 sa presteze serviciile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit; Certificatul constatator va fi depus in copie,conform cu originalul.

 

- Certificat de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale;

 

- Certificat de membru al Colegiului medicilor si autorizatie de libera practica pentru medicii cu specialitatea “medicina muncii”,angajati ai ofertantului.

 

 

 

Pentru persoane fizice autorizate:

 

- Dovada inregistrarii fiscale;

 

- Certificat de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale;

 

- Certificat de membru al Colegiului medicilor si autorizatie de libera practica pentru medicii cu specialitatea “ medicina muncii ” angajati ai ofertantului.

 

- Autorizatie de libera practica

 

 

 

 

 

Informatii suplimentare: Locul de depunere a ofertelor: Primăria oraşului Videle, cu sediul în Videle, strada Republicii, nr. 2, Registratură si pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. cu mentiunea pentru anuntul nr ADV1310300 DIN 22.08.2022 , aferent procedurii de achizitie directa pentru Servicii de asistenta medicala – medicina muncii ” .Toate formularele trimise pe email vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.

 

 

 

 

 

Data limita pana la care se pot depune oferte: 29.08.2022, orele 16:00

 

 

 

Ofertele care nu contin toate formularele semnate și ștampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului vor fi respinse ca inacceptabile.

 

Persoana de contact: Informatii suplimentare legate de prevederile caietului de sarcini se pot obtine de la doamna Vochin Nicoleta,tel :0720017179

 

 

 

 

 


 

Attachments:
Download this file (doc medicina muncii actualizate.pdf)doc medicina muncii actualizate.pdf[ ]5121 kB

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 24 vizitatori și nici un membru online

©2024 Primăria Videle

Search