roen

Servicii de cadastru - intocmire plan parcelar si intabulare in cartea funciara ( tarla 23 si tarla 24 ) UAT Videle

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

Către: TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI

 

 

 

Primăria oraşului Videle, în calitate de autoritate contractantă intenţionează să achiziţioneze prin achiziţie directă, în baza dispoziţiilor art. 7, alineatul (5) din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare şi ţinând cont de prevederile cap. III, sectiunea 1 - achiziţia directă din H.G.R nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, şi vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru “ Servicii de cadastru – intocmire plan parcelar si intabulare in cartea funciara ( tarla 23 si tarla 24 ) pentru U.A.T Videle”

 

Cod CPV: 71354300-7”Servicii de cadastru (Rev.2)”

 

 

 

Valoarea estimata pentru prestarea serviciilor de cadastru,astfel: 5.600,00 lei fara TVA din care:

 

-3.000 lei fara TVA pentru intocmire plan parcelar

 

-2.600 lei fara TVA pentru intabulare in cartea funciara

 

Valabilitatea ofertei: 30 zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

 

Termenul de prestare: 90 de zile (3 luni) de la primirea comenzii din partea autoritatii contractante. Cheltuielile privind prestarea serviciilor, la sediul autoritatii contractante vor fi incluse in oferta de pret.

 

Data limită până la care se pot depune oferte: 21.11.2022 ora 16:00.

 

Locul de depunere a ofertelor: Primăria oraşului Videle, cu sediul în Videle, strada Republicii, nr. 2, Registratură sau pe una din adresele de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., munteanu. danagabriela @yahoo.com

 

Criteriul de atribuire a achiziţiei publice este preţul cel mai scăzut, cu respectarea tuturor cerinţelor din caietul de sarcini.

 

Numărul anunţului de publicitate din SEAP: www.e-licitatie.ro -Documente / Publicitate - Anunturi, sub nr.ADV1329797 din 16.11.2022

 

 

 

Ofertele vor fi redactate în limba română , ofertanţii vor prezenta următoarele documente:

 

1.Formularul 1 avem rugamintea sa-l atasati in exteriorul plicului, pentru identificarea achizitiei (pentru ofertele depuse in original la sediul autoritatii contractante )

 

2.Propunerea financiara (formularul de oferta achizitie servicii- Formularul 6) – se vor completa 2 formulare pentru oferta financiara,respectiv un formular de oferta pentru intocmire plan parcelar si un formular de oferta pentru intabulare in cartea funciara.

 

3.Propunerea tehnica intocmita in conformitate cu specificatiile prevazute in caietului de sarcini,

 

4.Documente de calificare

 

-Formularele 2,3,4,5,6, completate semnate si stampilate in original de reprezentantul legal al ofertantului pentru ofertele transmise in plic inchis la sediul autoritatii contractante iar pentru ofertele transmise pe e-mail acestea vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. Ofertele care nu contin toate formularele completate, semnate și ștampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului vor fi respinse ca inacceptabile

 

 

 

 

 

- Certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte că obiectul contractului ce urmează a fi atribuit are corespondent în codurile (cod CAEN 7112).Din documentul solicitat trebuie să reiasă faptul că ofertantul este autorizat în conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 359/2004 să desfăşoare activitatea ce face obiectul achizitiei ce urmează a fi atribuita. În cazul în care activitatea ce face obiectul achizitiei se regăseşte printre domeniile de activitate (activitate principală sau activităţi secundare) fără a fi autorizată conform art. 15 din Legea nr. 359/2004, ofertantul va fi exclus de la prezenta achiziţie. Documentul solicitat va fi prezentat în copie cu menţiunea ”conform cu originalul ”.

 

 

 

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind caietul de sarcini. Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, pentru o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 2 zile de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. In cazul in care solicitarile de clarificari sunt inregistrate cu 48 de ore inainte de termenul limita de depunere a ofertelor,autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda acestor solicitari. Răspunsurile la solicitările de clarificări se publică într-un anunţ tip erată pe site-ul autorităţii contractante la adresa www.primariavidele.ro

 

Informatii suplimentare: Depunerea ofertelor se va face fie la registratura autoritatii contractante în plic închis pe care se va menţiona numele şi adresa ofertantului, denumirea achiziţiei “ Servicii de cadastru – intocmire plan parcelar si intabulare in cartea funciara ( tarla 23 si tarla 24 ) pentru U.A.T Videle” formularele vor fi semnate și ștampilate în original de catre reprezentantul legal al ofertantului fie pe una din adresele de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. formularele transmise pe email vor fi semnate cu semnătură electronică de catre reprezentantul legal al ofertantului, si depuse până la termenul limită de depunere: 23.11.2022 ora 16.00 Ofertele depuse la o alta adresa de email, sau depuse după expirarea termenului de depunere nu vor fi luate în considerare la evaluare.Ofertele care nu contin toate formularele semnate și ștampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului vor fi respinse ca inacceptabile.Plata se va face în termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale, într-un cont IBAN deschis la Trezorerie. Persoana de contact pentru informaţii suplimentare legate de prevederile caietului de sarcini este Vilcu Rodica,tel: 0767324317.

 

Ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare va posta in catalogul electronic de produse/servicii /lucrari publicat in SICAP la adresa www.e-licitatie.ro, oferta sa in termen de 24 de ore de la primirea comunicarii astfel incat achizitia sa poata fi finalizata in conformitate cu prevederile procedurii operationale interne, cod PO 26.01.

 

 

 

 

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 35 vizitatori și nici un membru online

©2024 Primăria Videle

Search