roen

Anunt Servicii RCA

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

Către: TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI

 

 

 

Primăria oraşului Videle, în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze prin achiziţie directă, în baza dispoziţiilor art. 7, alineatul (5) din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016 şi ţinând cont de prevederile cap. III, sectiunea 1 - achiziţia directă din H.G.R. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru Asigurare de raspundere civila auto”

 

Se doreşte achiziţia de servicii de asigurare astfel:

 

- 1 poliţă de asigurare de răspundere civilă auto pentru autovehiculul cu număr de înmatriculare TR 02 PRV pe o perioadă de 1 AN;

 

 

 

Cod CPV:66516100-1Servicii de asigurare de raspundere civila auto

 

Valoarea estimată 746,00 lei fără TVA.

 

Valabilitatea ofertei: 30 zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

 

Termenul de livrare: maxim 3 zile de la incheierea achizitiei din SICAP, fara costuri suplimentare de transport.

 

Data si ora până la care se pot depune oferte: 19.12.2022, ora 16:00.

 

 

 

Numărul anunţului de publicitate din SICAP: www.e-licitatie.ro -Documente /Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1335635 din 12.12.2022

 

 

 

Ofertele vor fi redactate in limba romana si vor cuprinde urmatoarele documente:

 

- Formularul 1- avem rugamintea sa-l atasati in exteriorul plicului, pentru identificarea

 

achizitiei - in cazul ofertelor transmise in plic inchis la sediul autoritatii contractante.

 

- Propunerea financiara (formularul de oferta achizitie - Formularul 6);

 

- Documente de calificare;

 

- Formularele 2-5 completate, semnate si stampilate in original de reprezentantul legal al ofertantului.

 

Pentru ofertele transmise pe e-mail cu semnatura electronica extinsa, se vor completa: formularul 6 ( formular de oferta ) si formularele 2-5.

 

 

 

Criteriul de adjudecare este pretul cel mai scazut. Ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare va posta in catalogul electronic de produse/servicii/lucrari, publicat in SICAP la adresa www.e-licitatie.ro, oferta sa, in termen de 24 ore de la primirea comunicarii astfel incat sa putem finaliza achizitia online in conformitate cu prevederile art. 43, alin. 2, cap. III, sectiunea 1 conform H.G.R.nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica.

 

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind serviciile solicitate. Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, pentru o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 2 zile de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.

 

In cazul in care solicitarile de clarificari sunt inregistrate cu 48 de ore inainte de termenul limita de depunere a ofertelor,autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda acestor solicitari.

 

Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi publicate într-un anunţ tip erată pe site-ul autorităţii contractante la adresa www.primariavidele.ro

 

 

 

Locul de depunere a ofertelor:

 

 

 

La registratura autoritatii contractante, în plic închis, pe care trebuie mentionat numele dar şi adresa ofertantului, denumirea achiziţiei: “Asigurare de raspundere civila auto”. Formularele trebuie sa fie ștampilate și semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului si depuse în original, sau pe email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .Documentele ofertei, in cazul in care sunt trimise la una dintre adresele de e-mail mentionate anterior, trebuie sa fie semnate cu semnătură electronica extinsa de catre reprezentantul legal al ofertantului.

 

Ofertele trebuie sa fie depuse pana la termenul limita de 19.12.2022, ora 16:00.

 

Ofertele care nu contin toate formularele semnate și ștampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului / terțului susținător și/sau subcontractantului vor fi respinse ca inacceptabile.

 

 

 

Ofertele depuse la o alta adresa sau depuse dupa expirarea termenului de depunere nu vor fi luate in considerare la evaluare.

 

În oferta de preţ trebuie sa fie incluse toate cheltuielile privind livrarea politei de asigurare.

 

Livrarea poliţei de asigurare va fi facuta la sediul autorităţii contractante fără alte costuri suplimentare

 

Anexat, vă prezentăm cartea de identitate şi talonul autovehiculului pentru care dorim încheierea politei de asigurare.

 

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut, cu respectarea tuturor cerinţelor solicitate.

 

 

 

Informatii suplimentare, pot fi obtinute de la doamna Mincă Anișoara- responsabil parc auto, tel: 0730642921.

 

 

 

Plata va fi facuta în termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale într-un cont IBAN deschis la Trezorerie.

 

 

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 39 vizitatori și nici un membru online

©2023 Primăria Videle

Search