roen

Anunt Primarie

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

Către: TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI

 


 

Primăria oraşului Videle, în calitate de autoritate contractantă intenţionează să achiziţioneze prin achiziţie directă, în baza dispoziţiilor art. 7, alineatul (5) din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016 şi ţinând cont de prevederile cap. III, sectiunea 1 - din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru “Servicii de reparare şi întreţinere a autovehiculelor şi efectuare inspecţii tehnice periodice (ITP)”.

 

Cod CPV: 50110000-9 Servicii de reparare şi întreţinere a autovehiculelor

 

71631200-2 Servicii de inspecţie tehnică a automobilelor

 

 

 

Valoarea estimată: pentru achiziţia de servicii este de 25.000,00 lei fara TVA

 

Valabilitatea ofertei: 30 zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

 

Termenul de prestare a serviciilor: până la 31.12.2023.

 

Data limită până la care se pot depune oferte: 28.02.2023 ora 16.00

 

Locul de depunere a ofertelor: Pe email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Criteriul de atribuire a achiziţiei publice este preţul cel mai scăzut, cu respectarea tuturor cerinţelor din caietul de sarcini.

 

Numărul anunţului de publicitate din SEAP: www.e-licitatie.ro -Documente / Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1346727 din 23.02.2023

 

 

 

Ofertele vor fi redactate în limba română , ofertanţii prezentand următoarele documente:

 

1. Formularul 1 , pentru identificarea achizitiei

 

2. Propunerea financiara (formularul de oferta achizitie servicii - Formularul 6);

 

3. Propunerea tehnica intocmita in conformitate cu prevederile caietului de sarcini,

 

4. Documente de calificare

 

- Formularele 2-5 si Formularele 6-8, completate,si semnate cu semnatura electronica extinsa de catre reprezentantul legal al ofertantului.

 

- Certificat constatator emis de ORC, forma extinsa, din care să rezulte că obiectul contractului ce urmează a fi atribuit are corespondent în codurile (cod CAEN 4520, respectiv cod CAEN 7120)

 

Din documentul solicitat trebuie să reiasă faptul că ofertantul este autorizat în conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 359/2004 să desfăşoare activitatea ce face obiectul achizitiei ce urmează a fi atribuita.În cazul în care activitatea ce face obiectul achizitiei se regăseşte printre domeniile de activitate (activitate principală sau activităţi secundare) fără a fi autorizată conform art. 15 din Legea nr. 359/2004, ofertantul va fi exclus de la prezenta achiziţie. Documentul solicitat va fi prezentat în copie .

 

-Autorizaţie eliberată de R.A.R. în conformitate cu prevederile O.G nr. 82/2000 cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului 2131/08.12.2005(actualizat) pentru activitatea de reparaţii;

 

-Autorizaţie eliberată de R.A.R. pentru staţia ITP;

 

-Lista dotărilor de care dispune ofertantul pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit întocmită în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini.

 

 

 

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind caietul de sarcini. Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, pentru o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 2 zile de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.

 

In cazul in care solicitarile de clarificari sunt inregistrate cu 48 de ore inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda acestor solicitari. Răspunsurile la solicitările de clarificări se publică într-un anunţ tip erată pe site-ul autorităţii contractante la adresa www.primariavidele.ro

 

Locul de depunere al ofertelor: Pe email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Formularele vor fi semnate cu semnătură electronică de catre reprezentantul legal al ofertantului si depuse până la termenul limită de depunere: 28.02.2023 ora 16.00 . Ofertele depuse la o alta adresa de email, sau depuse după expirarea termenului de depunere nu vor fi luate în considerare la evaluare. Ofertele care nu contin toate formularele semnate cu semnatura electronica extinsa de catre reprezentantul legal al ofertantului vor fi respinse ca inacceptabile.

 

 

 

Ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare va posta în catalogul electronic de produse/servicii/lucrări publicat în SICAP la adresa www.e-licitatie.ro, oferta sa în termen de 24 ore de la primirea comunicării astfel încât achiziţia să poată fi finalizată online în conformitate cu prevederile art. 43, alin. 2, din H.G.R nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică,cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Plata se va face în termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale, într-un cont IBAN deschis la Trezorerie.

 

Persoana de contact pentru informaţii suplimentare legate de prevederile caietului de sarcini este Mincă Anişoara-responsabil parc auto, tel: 0730642921.

 

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Ultimele modificate

28 Septembrie 2023
27 Septembrie 2023

Avem 461 vizitatori și nici un membru online

©2023 Primăria Videle

Search