roen

Cartuse de toner pentru imprimante,multifunctionale si copiatoare

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

Către: TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI

 

 

 

                       Primăria Oraşului Videle, în calitate de autoritate contractantă intenţionează să achiziţioneze prin achiziţie directă în baza dispoziţiilor art. 7, alineatul (5) din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016 modificata prin Legea 208 din 11 iulie 2022 şi ţinând cont de prevederile cap. III, sectiunea 1 - achiziţia directă din H.G.R nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică şi vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru Cartuse de toner pentru imprimante,multifunctionale si copiatoare,Cod CPV: 30125100-2

 

Valoarea estimata : 34.975,00 lei fara TVA.

 

Valabilitatea ofertei : 30 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

 

Data si ora pana la care se pot depune oferte : 15.03.2023, ora 16:00

 

Anunt publicat in SEAP sub nr. ADV1349319 din 08.03.2023

 

 

 

 

 

Conditii referitoare la contract :

 

Cartusele vor fi livrate pe bază de comandă lunara de la data semnarii contractului, de catre ambele parti contractante.Cheltuielile privind furnizarea produselor la sediul autoritatii contractante vor fi incluse in oferta de pret.

 

 

 

 

 

Ofertele vor fi redactate în limba română şi vor cuprinde următoarele documente:

 

1. Formularul 1 avem rugamintea sa-l atasati in exteriorul plicului, pentru identificarea achizitiei

 

2. Propunerea financiara (formularul de oferta achizitie produse - Formularul 6);

 

3. Propunerea tehnica intocmita in conformitate cu prevederile caietului de sarcini,

 

4. Documente de calificare

 

- Formularele 1-7, completate semnate si stampilate in original de reprezentantul legal al ofertantului

 

- Certificat constatator, forma extinsa, eliberat de ORC (cod CAEN 4719) din care să rezulte faptul că ofertantul este autorizat să furnizeze produsele care fac obiectul contractului ce va fi atribuit;.Din documentul solicitat trebuie să reiasă faptul că ofertantul este autorizat în conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 359/2004 să desfăşoare activitatea ce face obiectul contractului ce urmează a fi atribuit. În cazul în care activitatea ce face obiectul contractului se regăseşte printre domeniile de activitate (activitate principală sau activităţi secundare) fără a fi autorizată conform art. 15 din Legea nr. 359/2004, ofertantul va fi exclus de la prezenta achiziţie. Documentul solicitat va fi prezentat în copie cu menţiunea”conform cu originalul

 

 

 

 

 

Criteriul de adjudecare :

 

Pretul cel mai scazut. Ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare va posta in catalogul electronic de produse/servicii/lucrari publicat in SICAP la adresa www.e-licitatie.ro, oferta sa in termen de 24 ore de la primirea comunicarii astfel incat achizitia sa poata fi finalizata online in conformitate cu prevederile procedurii operationale interne, cod PO 26.01

 

 

 

Informatii suplimentare :

 

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind caietul de sarcini. Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, pentru o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 2 zile de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. In cazul in care solicitarile de clarificari sunt inregistrate cu 48 de ore inainte de termenul limita de depunere a ofertelor,autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda acestor solicitari. Răspunsurile la solicitările de clarificări se publică într-un anunţ tip erată pe site-ul autorităţii contractante la adresa www.primariavidele.ro”.Ofertele vor fi depuse pe e-mail la adresa georgiana.spiridon @primariavidele.ro semnate cu semnatura electronica extinsa de catre reprezentantul legal al ofertantului si vor fi transmise până la data de 15.03.2023, ora 16.00 .Ofertele depuse la o alta adresa de e-mail, sau depuse după expirarea termenului de depunere nu vor fi luate în considerare la evaluare. Ofertele care nu contin toate formularele completate, semnate și ștampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului vor fi respinse ca inacceptabile. Informatii suplimentare legate de prevederile caietului de sarcini se pot obtine de la Bajan Mihaela,tel: 0737.277.675 . Plata se va face în termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale, într-un cont IBAN deschis la Trezorerie.

 

 

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 96 vizitatori și nici un membru online

©2024 Primăria Videle

Search