roen

ANUNT PRIMARIE

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

Către: TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI

 

Primăria oraşului Videle, în calitate de autoritate contractantă intenţionează să achiziţioneze prin achiziţie directă, în baza dispoziţiilor art. 7, alineatul (5) din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016 şi ţinând cont de prevederile cap. III, sectiunea 1 - din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru atribuirea contractului de” Servicii de reparare si intretinere a computerelor si perifericelor”

 

Cod CPV: 50323000-5 “Servicii de reparare si intretinere a perifericelor informatice”

 

Valoarea estimată: 15.300 lei fără T.V.A.

 

Termenul de prestare a serviciilor: aprilie-decembrie 2023

 

Data limită până la care se pot depune oferte: 21.03.2023, orele 16.00

 

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

 

Serviciile vor fi prestate pana la 31.12.2023, fara costuri suplimentare de transport. Cheltuielile privind prestarea serviciilor la sediul autoritatii contractante vor fi incluse in oferta de pret.

 

CONDITII DE PARTICIPARE :

 

Ofertele vor fi redactate în limba română , ofertanţii vor prezenta următoarele documente:

 

 

 

1. Propunerea financiara (formularul de oferta prestare servicii - Formularul 6);

 

2. Propunerea tehnica intocmita in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini

 

3. Documente de calificare

 

- Formularele 1-7 vor fi completate si semnate cu semnatura electronica extinsa de catre reprezentantul legal al ofertantului

 

Certificat constatator eliberat de ORC,forma extinsa din care să rezulte faptul că ofertantul este autorizat să presteze serviciile care fac obiectul contractului ce va fi atribuit (cod CAEN 9511).Din documentul solicitat trebuie să reiasă faptul că ofertantul este autorizat în conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 359/2004 să desfăşoare activitatea ce face obiectul achizitiei ce urmează a fi atribuita. În cazul în care activitatea ce face obiectul achizitiei se regăseşte printre domeniile de activitate (activitate principală sau activităţi secundare) fără a fi autorizată conform art. 15 din Legea nr. 359/2004, ofertantul va fi exclus de la prezenta achiziţie. Documentul solicitat va fi prezentat în copie .

 

Operatorii economici trebuie sa prezinte diplome de studii, certificate de calificare, atestate sau orice alte documente din care sa rezulte ca ofertantul dispune de personal calificat pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului respectiv ingineri sau tehnicieni pentru echipamente de calcul si retele.

 

 

 

Locul de depunere a ofertelor: -Pe email: pAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ; Formularele vor fi semnate cu semnătură electronică extinsa de catre reprezentantul legal al ofertantului, si depuse până la termenul limită de depunere: 21.03.2023, orele 16.00 . Ofertele depuse la o alta adresa de email, sau depuse după expirarea termenului de depunere nu vor fi luate în considerare la evaluare.Ofertele care nu contin toate formularele semnate cu semnatura electronica de catre reprezentantul legal al ofertantului vor fi respinse ca inacceptabile.

 

 

 

 

 

 

 

Criteriul de atribuire a achiziţiei este preţul cel mai scăzut, cu respectarea tuturor cerinţelor din caietele de sarcini.

 

Numărul anunţului de publicitate din SICAP: www.e-licitatie.ro -Documente / Publicitate - Anunturi, sub nr.  ADV1350544 din 14.03.2023

 

 

 

Ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare va posta în catalogul electronic de produse/servicii/lucrări publicat în SICAP la adresa www.e-licitatie.ro, oferta sa în termen de 24 ore de la primirea comunicării astfel încât achiziţia să poată fi finalizată online în conformitate cu procedura operationala interna, cod P.O 26.01.

 

 

 

INFORMATII SUPLIMENTARE

 

 

 

Plata se va face în termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale, într-un cont IBAN deschis la Trezorerie.

 

Informatii suplimentare legate de prevederile caietului de sarcini se pot obtine de la domnul Moaghen Mirel ,tel: 0737 277 674

 

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind caietul de sarcini. Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, pentru o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 2 zile de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.

 

In cazul in care solicitarile de clarificari sunt inregistrate cu 48 de ore inainte de termenul limita de depunere a ofertelor,autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda acestor solicitari.Răspunsurile la solicitările de clarificări se publică într-un anunţ tip erată pe site-ul autorităţii contractante la adresa www.primariavidele.ro

 

 

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 86 vizitatori și nici un membru online

©2024 Primăria Videle

Search