roen

Servicii de asistenta medicala - medicina muncii

 

 

 

Anunţ de publicitate pentru „Servicii de asistenta medicala – medicina muncii

 

Primaria orasului Videle cu sediul in strada Republicii,nr.2, telefon:0247/453 017; Fax : 0247/453015, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primaria orasului Videle, in calitate de autoritate contractanta, intenţionează să achiziţioneze, in baza dispozitiilor art. 7, alin.(1), lit. d) din Legea nr. 98/2016 şi respectând prevederile art.68, alin(2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, privind achiziţiile publice din Anexa 2, si va invita sa depuneti oferta de pret pentru „ Servicii de asistenta medicala – medicina muncii „ cod CPV- 85147000-1

 

Procedura achizitiei – Procedura interna proprie PIP 03. Serviciile sunt incluse in Anexa 2 la Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

 

Criteriul de atribuire: este pretul cel mai scazut

 

Valoarea chizitiei: 24.000,00 lei fara TVA

 

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data depunerii ofertelor

 

Data limita pana la care se pot depune oferte: 23.03.2023, orele 16:00

 

 

 

Serviciile vor fi prestate în perioada aprilie-decembrie 2022, fara costuri suplimentare de transport. Cheltuielile privind prestarea serviciilor la sediul autoritatii contractante vor fi incluse in oferta de pret. Plata serviciilor prestate se va realiza in termen de 30 zile de la comunicarea facturii fiscale, intr-un cont IBAN deschis la Trezorerie

 

Numărul anunţului de publicitate din SICAP: www.e-licitatie.ro -Documente / Publicitate - Anunturi, sub nr.  ADV1351104 DIN 15.03.2023.

 

 

 

 

Modul de prezentare a ofertei - Ofertele vor fi redactate în limba română:

 

Ofertele vor fi redactate în limba română, ofertanţii vor prezenta următoarele documente:

 

1. Formularul 1 va fi completat,depus si semnat cu semnatura electronica extinsa,facand parte din oferta;

 

2. Propunerea financiara (Formularul de oferta – Formularul 6);

 

3. Propunerea tehnica intocmita in conformitate cu prevederile caietului de sarcini;

 

Documente de calificare:

 

4. Formularele 1 -7 completate, semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului.

 

5. Certificat de agreare emis de Ministerul Transporturilor in vederea examinarii personalului din transporturi cu atributii in siguranta trasnporturilor valabil la data limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu Ordinul nr.1.151/1.752/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor. In cazul in care, ofertantul este declarat castigator, iar valabilitatea certificatului de agreare nu este pe toata perioada de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se obliga sa procedeze la prelungirea valabilitatii acestuia in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante. Informatii privind subcontractarea :Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de achizitie publica sau pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai in fata contractantului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daca un ofertant subcontracteaza o parte;/parti din contract si este declarat castigator al procedurii de atribuire, va depune , inainte de incheierea contractului cu autoritatea contractanta, contractul in original, incheiat intre ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica.In cazul in care ofertantul subcontracteaza o parte din servicii, criteriul de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, precum si/sau resursele umane si/sau tehnice solicitate de la citeriul capacitatea tehnica si profesionala necesare pentru indeplinirea contractului se pot demonstra prin cumularea resurselor subcontractantului cu cele ale ofertantului/grupului de operatori, cu conditia ca cel care dispune de atestate, autorizatii, certificate si/sau resursele umane/tehnice autorizate sa realizeze partea din contract pentru care se impun autorizarile solicitate. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Bădănoiu Nicolae – primar; Ivan Corina Nicoleta – secretar general; Radu Virgil – Director executiv; Popescu Valentin – viceprimar; Spiridon Cristina Georgiana- Consilier achizitii publice ; Tudorache Bogdan Ştefan – jurist;Vochin Nicoleta – inspector resurse umane;

 

Pentru persoane juridice:

 

- Certificat constatator,eliberat de ONRC ( cod CAEN 8622 ) forma extinsa din care sa reiasa ca ofertantul este autorizat in conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 359/2004 sa presteze serviciile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit; Certificatul constatator va fi depus in copie,conform cu originalul.

 

- Certificat de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale;

 

- Certificat de membru al Colegiului medicilor si autorizatie de libera practica pentru medicii cu specialitatea “medicina muncii”,angajati ai ofertantului.

 

Pentru persoane fizice autorizate:

 

- Dovada inregistrarii fiscale;

 

- Certificat de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale;

 

- Certificat de membru al Colegiului medicilor si autorizatie de libera practica pentru medicii cu specialitatea “medicina muncii” angajati ai ofertantului.

 

- Autorizatie de libera practica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatii suplimentare:

 

Locul de depunere a ofertelor: pe e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., semnata cu semnatura electronica extinsa.

 

Ofertele care nu contin toate formularele semnate și ștampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului vor fi respinse ca inacceptabile.

 

Ofertele depuse la o alta adresa de email, sau depuse după expirarea termenului de depunere nu vor fi luate în considerare la evaluare.Informatii suplimentare legate de prevederile caietului de sarcini se pot obtine de la doamna Vochin Nicoleta,tel :0720.017.179.

 

 

 

 

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 122 vizitatori și nici un membru online

©2024 Primăria Videle

Search