roen

Materiale Electrice

 

 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

Către: TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI

 

 

 

Primăria oraşului Videle, în calitate de autoritate contractantă intenţionează să achiziţioneze prin achiziţie directă în baza dispoziţiilor art.7, alineatul (5) din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/ 2016 şi ţinând cont de prevederile cap. III, sectiunea 1 - achiziţia directă din H.G.R. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, şi vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru “ Materiale electrice ”. cod CPV: 31000000-6.

 

Valoarea estimată: 10.065,00 lei fara TVA.

 

Valabilitatea ofertei: 30 zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

 

Termenul de livrare : Pe bază de comandă în 7 zile de la emiterea acesteia.

 

Data până la care se pot depune oferte: 24.03.2023, ora 16:30

 

Numărul anunţului de publicitate din SICAP: www.e-licitatie.ro -Documente / Publicitate - Anunturi, sub nr.  ADV1351640 DIN 17.03.2023.

 

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE :

 

1. Formularul 1 va fi completat,semnat cu semnatura electronica extinsa si depus odata cu oferta;

 

2. Propunerea financiara (formularul de oferta achizitie produse - Formularul 6);

 

3. Propunerea tehnica intocmita in conformitate cu prevederile caietului de sarcini,

 

4. Documente de calificare

 

- Formularele 1-6, completate semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului

 

- Certificat constatator, in forma extinsa, eliberat de ONRC din care sa rezulte faptul ca ofertantul este autorizat sa furnizeze produsele care fac obiectul achizitiei ce va fi atribuita (cod CAEN 4699).

 

Informatiile inscrise trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a ofertelor.Din documentul solicitat trebuie să reiasă faptul că ofertantul este autorizat să desfăşoare activitatea ce face obiectul achizitiei ce urmează a fi atribuita . Documentul va fi depus in copie, cu mentiunea “conform cu originalul “.

 

CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

 

Criteriul de adjudecare este pretul cel mai scazut. Ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare va posta in catalogul electronic de produse/servicii/lucrari publicat in SICAP la adresa www.e-licitatie.ro, oferta sa in termen de 24 ore de la primirea comunicarii astfel incat achizitia sa poata fi finalizata online

 

INFORMATII SUPLIMENTARE :

 

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind caietul de sarcini. Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, pentru o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 2 zile de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. In cazul in care solicitarile de clarificari sunt inregistrate cu 48 de ore inainte de termenul limita de depunere a ofertelor,autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda acestor solicitari. Răspunsurile la solicitările de clarificări se publică într-un anunţ tip erată pe site-ul autorităţii contractante la adresa www.primariavidele.ro”.Ofertele vor fi depuse pe e-mail la adresa georgiana.spiridon@ primariavidele.ro semnate cu semnatura electronica extinsa de catre reprezentantul legal al ofertantului si vor fi transmise până la data de 24.03.2023, ora 16.00 . Ofertele depuse la o alta adresa de e-mail, sau depuse după expirarea termenului de depunere nu vor fi luate în considerare la evaluare. Ofertele care nu contin toate formularele completate, semnate și ștampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului vor fi respinse ca inacceptabile. Informatii suplimentare legate de prevederile caietului de sarcini se pot obtine de la Bajan Mihaela,tel: 0737.277.675. Plata se va face în termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale, într-un cont IBAN deschis la Trezorerie.

 

 

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 98 vizitatori și nici un membru online

©2024 Primăria Videle

Search