roen

Anunt concurs promovare grad professional – 30.10.2023

 

 

 

ANUNŢ

 

 

 

 

 

Primӑria Oraşului Videle organizează la sediul sӑu din oraşul Videle, str. Republicii, nr. 2, concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Videle, Compartiment Impozite şi Taxe Locale.

 

Condiţiile de înscriere şi participare la concurs pentru promovarea în grad profesional, sunt urmǎtoarele:

 

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

 • să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Concursul va avea loc la sediul Primǎriei Oraşului Videle, data stabilită pentru desfǎşurarea probei scrise – 30.10.2023, ora 10.00, proba interviu – 02.11.2023, ora 14.00.

 

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției, candidații depun dosarul de concurs la secretarul comisiei de concurs – Direcţia Resurse Umane, Salarizare, Informaticӑ, Autorizӑri Taximetrie şi Comerţ, Problemele Romilor şi Parc Auto în perioada 27.09.2023 – 16.10.2023 și conține în mod obligatoriu:

 

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

 

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

 

c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

 

d) formularul de înscriere.

 

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului din oficiu, prin secretarul comisiei de concurs, prin publicare pe pagina de internet, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediu, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice.

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: sediul Primӑriei Oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, oraş Videle, judeţul Teleorman, telefon: 0247/453017 interior 106, fax: 0247/453015, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoana de contact: Vochin Nicoleta– inspector.

 

 

 

Concursul de promovare în grad profesional constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

 

a) selecția dosarelor de înscriere;

 

b) proba scrisă;

 

c) interviul.

 

Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații declarați admiși la proba precedentă.

 

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data și ora afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfășurării concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

 

 

Atribuţiile prevӑzute în fişa postului:

 

 

 

 1. Urmărirea derulării contractelor de concesiune şi închiriere, încheiate de Primăria cu persoane fizice şi juridice;

 2. Emiterea de facturi lunare şi trimestriale în baza contractelor şi înmânarea acestora la sediul chiriaşilor sau a concesionarilor, după caz;

 3. Încasarea valorilor facturate;

 4. Întocmirea proceselor verbale de verificare cu stabilirea de venituri suplimentare sau amenzi contravenţionale, pentru contribuabilii care încalcă legislaţia fiscală;

 5. Verificarea declaraţiilor de impunere depuse de contribuabilii persoane juridice şi emiterea deciziilor de impunere;

 6. Întocmirea formalităţilor de executare silită pentru debitorii restanţi la plata obligaţiilor fiscale;

 7. Efectuarea de raportări periodice privind încasarea debitelor;

 8. Eliberarea la cerere a adeverinţelor şi certificatelor fiscale;

 9. Deplasarea în teren în vederea verificării declaraţiilor de impunere depuse de contribuabili, efectuării înştiinţărilor de plată şi stabilirii situaţiei de fapt fiscal, precum şi încasarea sumelor, ori de câte ori este necesar.

 10. Duce la îndeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhică;

 11. Întocmirea ordinelor de plată pentru reglarea conturilor de venituri, operarea documentelor de compensări, restituiri, virări;

 12. Întocmirea referatelor de restituire şi compensare la solicitarea persoanelor fizice;

 13. Zilnic verifică, urmăreşte şi depune numerarul încasat la Trezoreria Videle;

 14. Ridică extrase de cont şi sume în numerar prin CEC, de la Trezoreria Videle si efectuează plati în numerar, conform documentelor justificative;

 15. Întocmeşte registru de casă zilnic;

 16. Sesizează Directorul executiv în legătură cu orice problemă apărută în procesul de executare a creanţelor bugetare;

 17. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local, precum şi sarcini încredinţate verbal sau scris de către conducerea instituţiei şi sefii ierarhici

 

 

 

 • respectă la locul de muncă prevederile Legii nr. 319/2006 – Legea sănătăţii şi securităţii ȋn muncă, precum şi prevederile HGR nr. 1091/2006, HGR 1146/2006, HGR 1028/2006, HGR nr. 971/2006;

 • prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor ȋncadrate ȋn structura instituţiei sau din afara acesteia: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, CNP, domiciliul unora dintre aceste persoane, sau alte date cu caracter personal ale acestora, ȋn vederea realizării atribuţiilor de serviciu privind emitere de documente, acte administrative, situaţii solicitate de alte autorităţi şi instituţii publice, incusiv ale anexelor acestor lucrări, scriptic şi informatic, folosind baza materială a instituţiei;

 • nu prelucrează alte date cu caracter personal decât cele mai sus menţionate;

 • prelucrează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai ȋn scopul sus menţionat;

 • nu face cunoscute datele cu caracter personal, fără acordul persoanei vizate, decât instituţiilor abilitate de actele normative ȋn vigoare;

 • respectă secretul profesional şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale persoanelor cu care intră ȋn contact la locul de muncă, inclusiv ȋn cazul ȋncetării contractului de muncă, indiferent de motiv (pensie, concediere, demisie) riscând, ȋn caz de ȋncălcare, să suporte consecinţele prevăzute de actele normative ȋn vigoare;

 

 

 

Bibliografia de studiu

 

 

 

1) Constituţia României (republicată în 2003)

 

 

 

2) Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

 

3) Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

4) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

5) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 

6) Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile

 

 

 

7) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 

8) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - cu tematica TITLUL IX – Impozite şi Taxe Locale

 

 

 

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 12 vizitatori și nici un membru online

©2023 Primăria Videle

Search