roen

Sistem video de supraveghere ( proiectare,instalare,furnizare )

 


 


 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

Către: TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI

 


 


 

Primăria Oraşului Videle, în calitate de autoritate contractantă intenţionează să achiziţioneze prin achiziţie directă în baza dispoziţiilor art. 7, alineatul (5) din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016 şi ţinând cont de prevederile cap. III, sectiunea 1 - achiziţia directă din H.G.R nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice,cu modificarile si completarile ulterioare şi vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru Achizitionare sistem video de supraveghere (proiectare, furnizare, instalare”)

 

Se doreşte achiziţia următoarelor produse:”Achizitionare sistem video de supraveghere (proiectare, furnizare, instalare”)

 

Coduri CPV: 32323500-8 ”Sistem video de supraveghere”

 

Valoarea estimată: pentru achiziţia de produse este de 4.201,68 lei fara TVA

 

Valabilitatea ofertei: 30 zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

 

Proiectarea,furnizarea si instalarea sistemului video de supraveghere se vor efectua in 30 zile de la semnarea contractului.

 

 

 

Proiectarea, furnizarea si instalarea sistemului video de supraveghere vor fi efectuate in baza contractului.Transportul produselor la sediul beneficiarului va fi realizat fara costuri suplimentare de transport.

 

 

 

Numărul anunţului de publicitate din SEAP: www.e-licitatie.ro -Documente / Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1297416 din 10.06.2022.

 

 

 

Ofertele vor fi redactate în limba română şi vor cuprinde urmatoarele documente:

 

1.Propunerea financiara (formularul de oferta achizitie produse- Formularul 6) va fi completata, semnata si stampilata in original de reprezentantul legal al ofertantului.

 

2.Propunerea tehnica intocmita in conformitate cu prevederile caietului de sarcini,va fi completata, semnata si stampilata in original de reprezentantul legal al ofertantului.

 

3. Documentele de calificare:

 

-Formularele 1-5 si Formularul 7 vor fi completate, semnate si stampilate in original de reprezentantul legal al ofertantului.

 

-Certificat constatator, forma extinsa, eliberat de ORC (cod CAEN 7112 pentru activitatea de proiectare a sistemelor, Cod CAEN 8020, pentru Activități de servicii privind sistemele de securizare ) din care să rezulte faptul că ofertantul este autorizat să furnizeze produsele care fac obiectul contractului ce va fi atribuit.

 

 

 

 

 

Din documentul solicitat trebuie să reiasă faptul că ofertantul este autorizat în conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 359/2004 să desfăşoare activitatea ce face obiectul contractului ce urmează a fi atribuit. În cazul în care activitatea ce face obiectul contractului se regăseşte printre domeniile de activitate (activitate principală sau activităţi secundare) fără a fi autorizată conform art. 15 din Legea nr. 359/2004, ofertantul va fi exclus de la prezenta achiziţie. În cazul în care activitatea ce face obiectul contractului se regăseşte printre domeniile de activitate (activitate principală sau activităţi secundare) fără a fi autorizată conform art. 15 din Legea nr. 359/2004, ofertantul va fi exclus de la prezenta achiziţie.Documentul solicitat va fi prezentat în copie cu menţiunea”conform cu originalul”

 

-Licenta de functionare

 

-Certificat de absolvire pentru ocupatia de proiectant sisteme de securitate(copie conform cu originalul). Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind caietul de sarcini. Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, pentru o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 2 zile de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. In cazul in care solicitarile de clarificari sunt inregistrate cu 48 de ore inainte de termenul limita de depunere a ofertelor,autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda acestor solicitari. Răspunsurile la solicitările de clarificări se publică într-un anunţ tip erată pe site-ul autorităţii contractante la adresa www.primariavidele.ro.

 

Locul de depunere a ofertelor: - La Registratura autoritatii contractante în plic închis pe care se va menţiona numele şi adresa ofertantului, denumirea achiziţiei Achizitionare sistem video de supraveghere (proiectare, furnizare, instalare”sau pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la termenul limită de depunere 20.06.2022, orele 16.00 .Documentele transmise pe email, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa iar cele depuse in plic la registratura autoritatii contractante vor fi semnate si stampilate in original de catre reprezentantul legal al ofertantului. Ofertele depuse la o alta adresa de email, sau depuse după expirarea termenului de depunere nu vor fi luate în considerare la evaluare.Ofertele care nu contin toate formularele completate, semnate și ștampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului vor fi respinse ca inacceptabile.

 

 

 

 

 

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut. Ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare va posta in catalogul electronic de produse/servicii/lucrari publicat in SICAP la adresa www.e-licitatie.ro, oferta sa in termen de 24 ore de la primirea comunicarii astfel incat achizitia sa poata fi finalizata in conformitate cu prevederile procedurii interne , cod P.O.26.01.

 

Plata se va face în termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale, într-un cont IBAN deschis la Trezorerie.

 

Informatii suplimentare legate de prevederile caietului de sarcini se pot obtine de la Vintila Dorina, nr telefon:0766 691 233

 


 

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 26 vizitatori și nici un membru online

©2024 Primăria Videle

Search