roen

Servicii de asigurare a autovehiculelor- PRIMARIA ORASULUI VIDELE

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

Către: TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI

 

 

 

Primăria oraşului Videle, în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze prin achiziţie directă, în baza dispoziţiilor art. 7, alineatul (5) din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016 şi ţinând cont de prevederile cap. III, sectiunea 1 - achiziţia directă din H.G.R. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru “Servicii de asigurare a autovehiculelor”.

 

 

 

Se doreşte achiziţia de servicii de asigurare astfel:

 

- 1 poliţă de asigurare de răspundere civilă auto pentru autovehiculul cu număr de înmatriculare TR 05 AYO pe o perioadă de 1 AN;

 

- 1 poliţă de asigurare de răspundere civilă auto pentru autovehiculul cu număr de înmatriculare TR 05 PRV pe o perioadă de 1 AN;

 

- 1 poliţă de asigurare de accidente a calatorilor pentru autovehiculul cu număr de înmatriculare TR 05 AYO pe o perioadă de 1 AN;

 

- 1 poliţă de asigurare de accidente a calatorilor pentru autovehiculul cu număr de înmatriculare TR 05 PRV pe o perioadă de 1 AN.

 

 

 

Termenul de prestare: serviciile trebuie prestate pe o perioada de 12 luni, fara costuri suplimentare de transport, cheltuielile aferente fiind incluse in pret.

 

Termenul de livrare: maxim 3 zile, de la incheierea contractului, fara costuri suplimentare de transport.

 

 

 

Cod CPV: 66514110-0 “Servicii de asigurare a autovehiculelor”

 

Valoarea estimată: 3.000,00 lei fără TVA.

 

Valabilitatea ofertei: 30 zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

 

Termenul de prestare: serviciile trebuie prestate pe o perioada de 12 luni.

 

Data si ora până la care se pot depune oferte: 28.09.2022, ora 16:00.

 

 

 

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut, cu respectarea tuturor cerinţelor din caietul de sarcini.

 

Numărul anunţului de publicitate din SICAP: www.e-licitatie.ro -Documente /Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1316239 din 21.09.2022.

 

 

 

Ofertele trebuie sa fie redactate in limba romana si sa cuprinda urmatoarele:

 

  1. Documente de calificare:

 

  • Certificat constatator eliberat de ONRC, in forma extinsa, din care să rezulte faptul că ofertantul este autorizat să presteze serviciile care fac obiectul contractului ce va fi atribuit (cod CAEN 6622, 6512). Certificatul trebuie sa ateste faptul că ofertantul este autorizat, în conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 359/2004, să desfăşoare activitatea, ce face obiectul achizitiei, care urmează sa fie atribuita. În cazul în care activitatea, care face obiectul achizitiei, este prevazuta in domeniile de activitate (activitate principală sau activităţi secundare) dar nu este autorizată, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004, oferta este considerată inacceptabilă. Documentul trebuie sa fie depus în copie cu menţiunea ”conform cu originalul”;

  • Formularele 2-5, completate, semnate si stampilate, in original, de reprezentantul legal al ofertantului;

 

Ofertele depuse pe mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. trebuie sa fie semnate cu semnatura electronica extinsa;

 

Ofertele depuse in plic inchis la registratura autoritatii contractante, trebuie sa aiba atasat, pe exterior, Formularul 1, completat si semnat, pentru identificarea ofertei si a ofertantului;

 

  1. Propunerea financiara- se va completa Formularul de oferta_ Formularul 6;

 

 

 

Suma, fara TVA, inscrisa in Formularul de oferta, trebuie sa se incadreze in valoarea estimata pentru tipul de serviciu care face obiectul contractului de achizitie publica ce va fi atribuit.

 

Toate documentele emise de ofertant trebuie sa fie semnate si stampilate in original de catre reprezentantul legal al ofertantului, pentru ofertele depuse la registratura autoritatii contractante, sau semnate cu semnatura electronica extinsa, pentru ofertele depuse pe mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

Fiecare operator economic trebuie sa depuna oferta pentru toate serviciile care fac obiectul achizitiei ce urmeaza sa fie atribuita. Nu vor fi admise ofertele partiale.

 

Criteriul de adjudecare este pretul cel mai scazut.

 

Ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare va posta in catalogul electronic de produse/servicii/lucrari, publicat in SICAP, la adresa www.e-licitatie.ro, oferta sa, in termen de 24 ore de la primirea comunicarii astfel incat sa putem finaliza achizitia online in conformitate cu prevederile Procedurii operationale interne cod PO 26.1.

 

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind caietul de sarcini. Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, pentru o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 2 zile de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.

 

In cazul in care solicitarile de clarificari sunt inregistrate cu 48 de ore inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda acestor solicitari.

 

Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi publicate într-un anunţ tip erată pe site-ul autorităţii contractante la adresa www.primariavidele.ro.

 

Locul de depunere a ofertelor:

 

La registratura autoritatii contractante, în plic închis, cu Formularul 1 atasat pe exterior, pe care trebuie mentionat numele/denumirea şi adresa/sediul ofertantului si denumirea achiziţiei: “Servicii de asigurare a autovehiculelor“,

 

sau pe email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

Ofertele trebuie sa fie depuse pana la termenul limita de 28.09.2022, ora 16:00.

 

Ofertele care nu contin toate formularele semnate și ștampilate in original/ semnate electronic cu semnatura electronica extinsa de catre reprezentantul legal al ofertantului / terțului susținător și/sau subcontractantului vor fi respinse ca inacceptabile.

 

Ofertele depuse la o alta adresa sau depuse dupa expirarea termenului de depunere nu vor fi luate in considerare la evaluare.

 

În oferta de preţ trebuie sa fie incluse toate cheltuielile privind prestarea serviciilor.

 

Prestarea serviciilor trebuie efectuata fără costuri suplimentare fata de cele declarate in propunerea financiara.

 

Anexat gasiti Anexat, vă prezentăm cărţile de identitate şi taloanele autovehiculelor pentru care dorim încheierea poliţelor de asigurare.

 

Informatii suplimentare, legate de prevederile caietului de sarcini, pot fi obtinute de la Mincă Anișoara, tel: 0730642921.

 

Plata va fi facuta în termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale într-un cont IBAN deschis la Trezorerie.

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (formulare caiet de sarcini.pdf)formulare caiet de sarcini.pdf[ ]7011 kB

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 106 vizitatori și nici un membru online

©2024 Primăria Videle

Search