roen

anunt licitatie inchiriere magazin parisesti

 

Oraşul Videle, prin Consiliul Local Videle, cu sediul în Videle, str. Republicii nr.2, telefon: 0247/453017, fax: 0247/453015, cod fiscal 6853155, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019, organizează licitaţie publică în vederea închirierii imobilului compus din: clădire în suprafaţă de 88 mp şi teren intravilan aferent în suprafaţă de 394,86 mp, situat în oraşul Videle, strada Plantelor, nr. 189, judeţul Teleorman.

 

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţie de atribuire, la cerere, de la sediul instuţiei, compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud. Teleorman, zilnic între orele 900-1600, personă de contact Tudor Răzvan Adrian. Costul documentaţiei de atribuire este în sumă de 50 de lei şi se achită în numerar la casieria Primăriei oraşului Videle.

 

Data limită privind solicitarea clarificărilor este 01. 11. 2022 ora 1600.

 

Data limită de depunere a ofertelor este de 08.11.2022 ora 1600.

 

Ofertele se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate-unul exterior şi unul interior, la Registratura Primăriei Oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud. Teleorman.

 

Şedinta publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 09.11.2022, ora 1000, la sediul Primăriei Oraşului Videle, în Sala de Şedinţe.

 

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor este Tribunalul Teleorman- secţia de contecios administrativ, cu sediul în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 53, telefon:0247/406016, fax:0247/317322, e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Izvoarele, Izvoarele, Str. Principală nr. 243, judeţul Giurgiu, telefon 0733/053.957, fax 0246/247.163, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: imobil teren extravilan neproductiv în suprafaţă de 20.120 mp, cu nr. cadastral 31233, situat în satul Teiuşu, T. 164, P. 2455, comuna Izvoarele, aparţinând domeniului privat al Comunei Izvoarele, judeţul Giurgiu, în scopul înfiinţare pistă motocross.

 

Concesionarea se face conform H.C.L. nr. 24 din 31.05.2022 şi O.U.G. nr. 57/2019.

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Izvoarele, judeţul Giurgiu, din satul Izvoarele, Str. Principală nr. 243, com. Izvoarele, jud. Giurgiu, pe baza unei cereri scrise şi a chitanţei de la casieria unităţii.

 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: secretariatul Comunei Izvoarele, judeţul Giurgiu, din satul Izvoarele, Str. Principală nr. 243, com. Izvoarele, jud. Giurgiu.

 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 20 lei, numerar la casieria Comunei Izvoarele, judeţul Giurgiu.

 

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.08.2022, ora 14.00.

 

4. Informaţii privind ofertele: ofertele se depun la secretariatul Comunei Izvoarele, judeţul Giurgiu.

 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 6.09.2022, ora 14.00.

 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: satul Izvoarele, Str. Principală nr. 243, com. Izvoarele, jud. Giurgiu.

 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 7.09.2022, ora 10.00, la sediul Comunei Izvoarele, judeţul Giurgiu, din satul Izvoarele, Str. Principală nr. 243, com. Izvoarele, jud. Giurgiu.

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, Strada Episcopiei nr. 13, oraşul Giurgiu, telefon 0246/212.725, fax 0374/093.347, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 12.08.2022.

 

 

 

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 34 vizitatori și nici un membru online

©2023 Primăria Videle

Search