roen

Gaze Naturale

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

Către: TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI

 

 

 

Primăria oraşului Videle, în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze prin achiziţie directă, în baza dispoziţiilor art. 7, alineatul (5) din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016 modificata prin Legea 208/2022 şi ţinând cont de prevederile cap. III, sectiunea 1 - achiziţia directă din  H.G.R. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică cu modificările şi completările ulterioare, şi vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru “Gaze naturale”.Se doreşte unei cantității 37,24 MWH defalcate după cum urmează: Categorie de consum C1- Centrul de Zi – 5,45 MWh; - Categorie de consum C1- Biblioteca și Politia Locala – 14,37 MWh; - Categoria de consum C1-Primăria orașului Videle – 17,42 MWh

 

 

 

Cod CPV: 09123000-7 .

 

 

 

Valoarea estimată: 53.253,20 lei fără T.V.A.

 

Valabilitatea ofertei: 60 zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

 

Durata contractului: incepând de la 01.03.2023 pâna la 31.08.2023.

 

Data şi ora limită până la care se pot depune oferte: 16.02.2023, ora16.00

 

Locul de depunere a ofertelor: Ofertele vor fi depuse pe adresa de e-mail:georgiana. spiridon @primariavidele.ro, semnate cu semnatura electronica .

 

 

 

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut.Ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare va posta in catalogul electronic de produse/servicii /lucrari publicat in SICAP la adresa www.e-licitatie.ro, oferta sa in termen de 24 de ore de la primirea comunicarii astfel incat achizitia sa poata fi finalizata in conformitate cu prevederile procedurii operationale interne, cod PO 26.01.Numărul anunţului de publicitate din SICAP: www.e-licitatie.ro - Documente/ Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1343513 din 08.02.2023.

 

 

 

Ofertele vor fi redactate in limba romana si vor cuprinde urmatoarele documente:

 

Propunerea financiara ( Formularul 5 completat “ Formular achizitie produse);

 

Propunerea tehnica intocmita in conformitate cu prevederile caietului de sarcini,

 

Documente de calificare

 

Formularele 1-6 completate semnate si stampilate in original de reprezentantul legal al ofertantului

 

Certificat constatator eliberat de ORC din care sa rezulte faptul ca ofertantul este autorizat sa furnizeze produsele care fac obiectul contractului ce va fi atribuit (CAEN 4671); Informatiile inscrise trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a ofertelor. Din documentul solicitat trebuie sa reiasa faptul ca ofertantul este autorizat in conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 359/2004 sa desfasoare activitatea ce face obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.In cazul in care activitatea ce face obiectul achizitiei se regaseste printre domeniile de activitate (activitate principala sau activitati secundare) fara a fi autorizata conform art. 15 din Legea nr. 359/2004, ofertantul va fi exclus de la prezenta achizitii.

 

Licență de furnizare a gazelor naturale, emisă de ANRGN, valabilă la data depunerii ofertei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatii suplimentare :

 

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind caietul de sarcini. Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, pentru o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 2 zile de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. In cazul in care solicitarile de clarificari sunt inregistrate cu 48 de ore inainte de termenul limita de depunere a ofertelor,autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda acestor solicitari. Răspunsurile la solicitările de clarificări se publică într-un anunţ tip erată pe site-ul autorităţii contractante la adresa www.primariavidele.ro”.Ofertele vor fi depuse pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si vor fi semnate cu semnătură electronica extinsa de catre reprezentantul legal al ofertantului, si vor fi transmise pana la data de 16.02.2023, ora 16.00. Ofertele care nu contin toate formularele semnate și ștampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului / terțului susținător și/sau subcontractantului vor fi respinse ca inacceptabile.Ofertele depuse la o alta adresa (inclusiv adresa de e-mail) sau in cazul in care ofertele sunt depuse dupa expirarea termenului de depunere nu vor fi luate in considerare la evaluare.Informatii suplimentare legate de prevederile caietului de sarcini se pot obtine de la Georgescu Sever, tel: 0745165090. Plata se va face în termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale, într-un cont IBAN deschis la Trezorerie.

 

 

 

Attachments:
Download this file (Scanned-image08-02-2023-160344.pdf)Scanned-image08-02-2023-160344.pdf[ ]5771 kB

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Ultimele modificate

28 Septembrie 2023
27 Septembrie 2023

Avem 16 vizitatori și nici un membru online

©2023 Primăria Videle

Search